Ο Εννοιολογικός και Διδακτικός Πυρήνας στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων με ένα σχετικό θεωρητικό και παιδαγωγικό έγγραφο αναφοράς για την εξάλειψη της αντίστασης στην αρρενωπότητα των ενηλίκων εκπαιδευόμενων διδάσκοντας πτυχές της ισότητας των φύλων μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο έχουν δομηθεί με βάση τις 7 Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που προσδιορίστηκαν στο πρώτο πνευματικό προϊόν του έργου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECVET για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων

Ο εννοιολογικός και διδακτικός πυρήνας (CDC) αποτελείται από ένα έγγραφο που αναλύει και περιγράφει τις πιο συναφείς θεωρητικές αρχές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ανάπτυξη εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων λαμβάνοντας υπόψη τις συναισθηματικές ικανότητες ως θεμελιώδες στοιχείο στην εκπαίδευση ανδρών με κάποια αντίσταση στην ισότητα των φύλων.

  1. Θεωρητικές αρχές: κανόνες, αρχές ή θεωρίες στις οποίες βασίζονται οι μη συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας-μάθησης και οι πόροι που βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη ως βασικό στοιχείο για την εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων που απευθύνεται σε άνδρες με κάποια αντίσταση σε αυτό το ζήτημα.
  2. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις: τρόποι με τους οποίους οι δάσκαλοι εφαρμόζουν μεθόδους και πόρους που βασίζονται σε συναισθηματικές ικανότητες για να διαλύσουν την πιθανή αντίσταση των ανδρών στην πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις για την ισότητα των φύλων.

Εννοιολογικός και Διδακτικός Πυρήνας