Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων μέσω Ψηφιακών Λύσεων

Έργο Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships Nº 2020 -1-UK01-KA204-079258

 

WE MEN Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για Εκπαίδευση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων (GET) έχει σχεδιαστεί ως πρακτικό εργαλείο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

WE MEN Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού παρέχει στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων τα ακόλουθα διαδραστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαιδευτικής παράδοσης βασισμένης σε ΤΠΕ, πρόσβασης σε πληροφορίες, εργαλεία και καινοτόμους πόρους:

Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Μια εξαντλητική συλλογή καινοτόμων πρακτικών, έργων, πολιτικών, μεθοδολογιών, προσεγγίσεων, πόρων και εργαλείων για την Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων.

Εννοιολογικός και Διδακτικός Πυρήνας

Έγγραφο που παρέχει θεωρητικές αρχές αιχμής και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων

Β-Μάθημα μάθησης

Το μάθημα συνδυασμένης μάθησης είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει Εκπαιδευτές Ενηλίκων να καταρρίψουν την αντίσταση στην αρρενωπότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων διδάσκοντας πτυχές της ισότητας των φύλων μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η προσέγγιση μαθημάτων B-Learning θα τους παρέχει έναν συνδυασμό:

  • Περιεχόμενα στο Διαδίκτυο: να παρακολουθείται μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Πραγματιστικοί πόροι: για εφαρμογή σε δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο.

Επιπλέον, η πλατφόρμα WE MEN Online Open Learning Materials Platform στοχεύει στη δημιουργία ενός Μεθοδολογικού Πλαισίου για την εφαρμογή της Εκπαίδευσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως έγγραφο αναφοράς που απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιάμεσους φορείς, παρέχοντας μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία συστάσεων για την υποστήριξη της διαδικασίας εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους οργανισμούς.